Medlemsbetingelser​

Medlemskab og varighed:
​Et medlemsskab er personligt og kan ikke benyttes af andre end medlemmet. Ændringer i persondata som f.eks. navn, adresse, e-mail, telefonnummer, bank, kontonummer mv. skal øjeblikkeligt meddeles til Shape Up Fitness. Vores medlemsskaber er løbende og fortsætter indtil de opsiges i henholdtil ”opsigelse af medlemskaber”. Kontante medlemskaber løber i den, på købstidspunktet, aftalte periode.

Opsigelse af Løbene medlemskab:
​Et løbene medlemskab kan til enhver tid opsiges med varsel på løbene måned + 1 måned. Opsigelse kan kun ske ved personligt fremmøde i centrets bemandede åbningstid eller via e-mail til info@shapeupfitness.dk hvor medlemsnummer og fødselsdato vedhæftes. Herefter vil du modtage en kvittering for opsigelse. Modtager du ikke en kvittering, kan du ikke regne opsigelsen som værende gyldig, og du vil skulle reagere med det samme, og gøre opmærksom på fejlen.

Tilbud, kampanger eller lign.:
​Man kan altid kun gøre brug af ét tilbud, med mindre andet annonceres. Ved indmeldelse på et tilbud, kampagne eller lign., hvor den månedlige pris er lavere end vores normalpris i en periode, sættes prisen automatisk op når denne periode udløber. Ønsker man ikke at overgå til denne pris skal der laves en opsigelse efter gældende betingelser herfor. (Se “Opsigelse af Løbene medlemskab”)


Betaling:
​Ved oprettelse af et løbene medlemskab SKAL medlemskabet tilmeldes et gyldigt betalingskort således at ydelsen vil blive trukket automatisk d. 1 i hver måned. Det er altid medlemskabstager´s ansvar at opdatere til nyt betalingskort, via ”min side” i sports-solution, såfremt man skifter sit betalingskort.

For sen betaling:
​Betales den løbende ydelse ved løbenemedlemskab ikke til den aftalte tid, udsendes en påmindelse via mail til medlemmet og desuden opkræves der et gebyr efter gældende takst. Medlemskabstager er forpligtet til at sørge for at opdatere sin mailadresse på ”min side” i Sport-solution. Er beløbet ikke indbetalt efter 10 dage spærres medlemskortet, indtil restancen er udlignet. En sådan udelukkelses periode godskrives ikke af Shape Up Fitness. Er restancen ikke indbetalt efter 3 mail påmindelser vil sagen blive sendt til inkasso.

Gebyrer:
​Vi forbeholder os ret til at pålægge gebyrer for følgene services: 1: Udeblivelse fra en reserveret plads på et hold: Reserverer du plads på et af vores hold, og undlader at møde op eller af-reservere du din plads senere end 2 timer før holdstart, pålægges du et gebyr efter gældende takst for udeblivelse/forsen afmelding. 2: Administrations gebyr. Der vil ved hver træknings pålægges et admin. gebyr som bla. bruges til at dække den udgift vi har ved den automatiske betaling.

Bero perioder:
​Løbene medlemskaber kan, mod gebyr efter gældende takst, sættes i bero 1 gang årligt, dog min. 1 måned og max. 3 måneder. Kontantmedlemskaber (Månedskort, Årskort mv.) kan ikke sættes i bero. Bliver et medlem skadet eller syg i længere tid, kan medlemskabet dog sættes i bero mod forevisning af lægeerklæring. Udfærdigelse af lægeerklæring betales af medlemmet og gælder med op til 7 dages tilbagevirkende kraft. Ved udstationering kan medlemskabet sættes i bero i 1 til 6 måneder mod fremvisning af dokumentation for fraflytning. Varsling af bero skalske mindst 14 hverdage før d. 1. hvor bero skal træde i kraft.

Umyndige medlemmer:
​Er en person under 18 år, kan løbene medlemskab kun opnås, hvis en værge tegner et medlemskab for personen for værgens regning.

Helbredstilstand og personskade:
​Al træning sker på eget ansvar. Er et medlem under 18 år gammel sker træning under værges ansvar. Et medlem er selv ansvarlig for at være i en helbredstilstand, der tillader deltagelse i aktiviteter hos Shape Up Fitness. Shape Up Fitness tager heller ikke ansvar for personskader på et medlem som følge af en ulykke eller andre besøgendes handlinger eller mangelfulde handlinger.

Værdigenstande:
​Shape Up Fitness anbefaler, at alle genstande af værdi opbevares forsvarligt under træning. Shape Up Fitness bærer ikke noget ansvar for tab på grund af tyveri eller tingskade.

Ordensregler:
​Under træning skal der altid anvendes beklædning og sko, der er beregnet til indendørs træning. Ved træning i maskinerne skal der benyttes et håndklæde. Udstyr og faciliteter skal ryddes op, efterhånden som træningen skrider frem. Brug af doping midler medfører øjeblikkelig bortvisning. Nægteret medlem at lade sig teste uanset årsag, bliver det betragtet som en positiv prøve og medlemmet bortvises øjeblikkeligt. Ved brug af vores Sauna: Det er ikke tilladt at justere på sauna ovnens indstillinger. Man skal sidde oprejst i saunaen, for ikke at tage plads fra andre medlemmer. Også selvom man er alene i Saunaen. Saunaen må kun benyttes efter bad, og man skal sidde på et håndklæde. Man må ikke sove i saunaen.

Services udbudt i vore lokaler:

Det er ikke tilladt at udbyde services og produktsalg i vores lokaler uden forudgående aftalt. Dvs. at det ikke er tilladt at forestå personlig træning, vejledning, massage, behandlinger, coaching, salg af div. produkter, mv. da vi som virksomhed selv genererer vores omsætning på disse produkter. Brud på denne regel vil medføre bortvisning.

Udelukkelse af medlem:
​Shape Up Fitness kan til enhvertid - uden angivelse af grund - afbryde enhver aftale om medlemskab med øjeblikkelig virkning. I så fald tilbagebetales samtlige uudnyttede forudbetalinger, dog ikke startgebyr. I tilfælde af brud på medlemsbetingelserne, som f.eks. doping eller udlån af medlemskort,sker der ikke tilbagebetaling af nogen art, og Shape Up Fitness forbeholder sig ret til at opkræve resterende ydelser af en indgået minimumsperiode.

Ændring af medlemsbetingelser:
​Shape Up Fitness kan ændre medlemsbetingelserne med et varsel på løbene måned + en måned. Ændringer meddeles ved opslag i centeret. Shape Up Fitness har ret til at foretage sædvanlige ændringer i holdaktiviteter, lokaler, udstyr og åbningstider med øjeblikkelig varsel, såfremt det pålægges os af myndighederne.

Henvendelser fra Shape Up Fitness:
​Vi retter fra tid til anden henvendelse til medlemmer og tidligere medlemmer. Dette kan være både konkret information til et enkelt medlem eller generelle henvendelser omkring praktiske ting i centeret, arrangementer eller tilbud og lign.

Video og billede politik:

Lovgivningen omkring emnet: 

Et fitnesscenter betegnes som et offentlig sted og lovgivningen pt. foreskriver  at billeder der kategoriseres som “situationbilleder” taget på et offentlig sted, gerne må deles på f.eks. de sociale medier, uden samtykke fra de personer som er i billedet. Dog undtaget er hvis en person på billedet fotograferes  i en situation som kan kategoriseres som værende “krænkende”. Datatilsynet bruger eksemplet at hvis en person er nøgen, ville det kategoriseres således.

Intern SUF.-politik: 

Hos os har vi den interne politik at medlemmer gerne må filme og tage billeder af sig selv, men er der andre personer som kommer med på billedet/videoen så spørges vedkommende efter mundtlig tilladelse, hvis materialet deles offentligt. Der må dog aldrig tages billeder eller filmes i vores omklædningsrum.

Da situations billeder og videoer er en vigtig del af vores markedsføring, accepterer man ved indgåelse af medlemskab at Personale hos SUF. kan tage situations billeder og videoer, og dele dem på vores medier uden tilladelse fra hver enkelt medlem. Dog vil vi respektere det, såfremt et medlem skulle be’ os at undlade at offentliggøre materialer hvor man er med på. Man skal dog i så fald forvente at man kan være nødt til at træde ud af en aktivitet, såfremt vi skal bruge optagelser herfra, f.eks. i markedsføringsøjemed.